Vyber si svoj zápisník, pridaj ho do košíka a získaj zľavu 20% ✨

Ochrana osobných údajov


Informovanie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie")
Spoločnosť LITTLESPARK, s.r.o., so sídlom Raková 1331, 023 51 Raková, IČO: 52834778, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 105017/B (ďalej len "Spoločnosť") ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich zákazníkov, dodávateľov a odberateľov tovarov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov (ďalej len "dotknutá osoba"), ktoré sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
Ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu, pričom ide najmä o nasledovné účely:
  1. Uzatvorenie a evidencia kúpnych zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných opatrení (objednávka tovarov cez internetovú stránku www.littlespark.sk)
Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: okresné úrady a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).
  1. Marketingová komunikácia - zasielanie reklamných ponúk
Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (priamy marketing v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov)
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, emailová adresa;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).
  1. Reklamácie tovarov
Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: orgány verejnej správy (Slovenská obchodná inšpekcia), sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä za účelom odborného posúdenia);
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (počas doby trvania záručných lehôt, maximálne 5 rokov po tejto dobe).
  1. Vernostný program (registrácia na internetovej stránke)
Právny základ spracúvania osobných údajov: predchádzajúci súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od registrácie).
  1. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti
Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné účtovné, daňové a iné relevantné právne predpisy) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní, notári, exekútori, advokáti, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä externé vedenie účtovníctva), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu, účtovné doklady a účtovné záznamy sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).
  1. Správa registratúry (evidencia korešpondencie)
Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poštové úrady a iné orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä zasielateľské spoločnosti), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne počas 5 rokov od skončenia právneho vzťahu s dotknutou osobou).
  1. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;
Komu tieto osobné údaje poskytujeme: Úrad na ochranu osobných údajov a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne počas 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).
Spoločnosť spracováva a uchováva Vaše osobné údaje bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločnosti, pričom prístup k Vašim osobným údajom majú len osoby poverené Spoločnosťou.
Spracovanie niektorých Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek Spoločnosti a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nám požadované osobné údaje neposkytnete, alebo ich spracúvanie budete následne namietať, nie je Spoločnosť povinná s Vami príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. môže ukončiť jej plnenie.
Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou. Spoločnosť získava osobné údaje výlučne od Vás ako dotknutých osôb.
Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom Spoločnosti (prepravnej spoločnosti DPD) výhradne na plnenie zmluvného vzťahu s Vami a doručenie Vami objednaného tovaru.
Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?
Máte právo od Spoločnosti požadovať prístup k svojim osobným údajom a máte právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa Nariadenia.
Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.
Kde nás môžete kontaktovať?
Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti je možné adresovať písomne na adresu LITTLESPARK, s.r.o., Raková 1331, 023 51 Raková, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu littlesparkeshop@gmail.sk.